Pirmaujančių rodiklių prekyba

Pagrindinių veiklos rodiklių prekyba, Elektroninės prekybos KPI rodikliai: pagrindiniai jūsų elektroninės parduotuvės veiklos rodikliai

  • Pagrindiniai veiklos rodikliai rezultatų matavimui | Vilniaus konferencijų centras
  • En Pagrindiniai veiklos rodikliai rezultatų matavimui Įmonės ir organizacijos savo veiklos rezultatus matuoja įvairiais rodikliais.

Bendrasis pelningumas — bendrojo pelno nuostolių ir pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, santykis, kuris parodo, kiek bendrojo pelno nuostolių centų tenka vienam pajamų eurui. Pardavimo pajamos apyvarta — ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį pripažintos pajamos be PVM  ir akcizų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos.

Toda la información para hacer crecer tu negocio

Neįskaitomos pajamos, kurios pelno nuostolių ataskaitoje parodomos kaip kitos veiklos rezultatas, taip pat finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pelningumas — pelno nuostolių prieš apmokestinimą ir pagrindinių veiklos rodiklių prekyba, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, santykis, kuris parodo, kiek pelno nuostolių prieš apmokestinimą centų tenka vienam pajamų eurui.

Pirkta prekių ir paslaugų — per ataskaitinį laikotarpį pirktos prekės ir paslaugos, skirtos suvartoti gamybos procese ar perparduoti, bei paslaugos, užtikrinančios įmonės veiklą, taip pat subrangovų atlikti darbai, įskaityti į parduotos produkcijos savikainą ar kitas sąnaudas, atsargas ir savo reikmėms pasigamintą turtą.

Veiklos mokesčiai — privalomi, neatlygintini mokėjimai, patenkantys į nacionalinį biudžetą, kuriuos nustato valdžios institucijos ir už kuriuos įmonė negauna jokios tiesioginės naudos ar paslaugos. Balanso ir pajamų bei sąnaudų rodiklių apibrėžtys atitinka Verslo apskaitos standartuose naudojamas sąvokas.

Atsargų apyvartumas — pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, ir atsargų metų pabaigoje santykis. Bendrojo mokumo koeficientas — nuosavo kapitalo įskaitant subsidijas ir dotacijas ir visų įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų nuosavas kapitalas viršija bendrus įsipareigojimus.

Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai

Kuo didesnis koeficientas, tuo aukštesnis mokumo lygis ir mažesnė finansinė rizika bei bankroto grėsmė 2 yra normalus koeficientas. Bendrosios investicijos į materialųjį turtą — išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, naujam pastatyti ir esamam remontuoti kai pailginamas turto naudingo tarnavimo laikas ir ar pagerinamos jo naudingosios savybės.

strategijos prekybos tv

Įskaitomas finansinės ar išperkamosios nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas — pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, ir debitorinių įsiskolinimų metų pabaigoje santykis, kuris parodo, kiek kartų per metus susigrąžinami visų debitorių įsiskolinimai.

Einamojo likvidumo koeficientas — trumpalaikio turto trumpalaikių įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

Įmonės veiklos efektyvumo finansiniai rodikliai

Grynasis pelningumas — grynojo pelno nuostolių ir pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, santykis, kuris parodo, kiek grynojo pelno nuostolių centų tenka vienam pajamų eurui. Ilgalaikio turto apyvartumas — pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, ir ilgalaikio turto metų pabaigoje santykis, kuris parodo, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam ilgalaikio turto piniginiam vienetui.

Išlaidos darbuotojams — įvairių formų algos ir atlyginimai, kuriuos darbdavys moka darbuotojui, ir darbdavio privalomosios socialinio draudimo įmokos. Įmonė — organizacinis vienetas gaminantis parduodantis prekes ir arba teikiantis paslaugas rinkai, turintis tam tikrą savarankiškumą priimant sprendimus, ir užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose.

įvairovės įdarbinimo strategija ppt

Įmonę gali sudaryti vienas juridinis vienetas, juridinių vienetų grupė ar juridinių vienetų dalys. Įmonę gali sudaryti juridinių vienetų grupė tais atvejais, kai juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei juridiniais ir ar finansiniais ryšiais susijusių kontroliuojančiųjų ir kontroliamųjų juridinių vienetų junginiui.

Susiję įrašai:

Įmonių skaičius — ataskaitiniu laikotarpiu veikusių įmonių skaičius. Įmonė yra veikianti, jeigu joje nors dalį metų dirbo bent vienas dirbantysis ir ar buvo uždirbta pajamų. Įsiskolinimo koeficientas — visų įsipareigojimų ir viso turto santykis, kuris parodo, kiek įsipareigojimų tenka kiekvienam turto piniginiam vienetui. Kritinio likvidumo koeficientas — trumpalaikio turto, atėmus atsargas, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų labiausiai likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

1. Tivoli BT Güvenlik Mimarisi ve Yasal Uyumluluk Çözümleri

Manevringumo koeficientas — trumpalaikio turto ir nuosavo kapitalo įskaitant subsidijas ir dotacijas santykis, kuris parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį sudaro trumpalaikiai grynieji aktyvai, ir padeda nustatyti įmonės finansinės nepriklausomybės mastą.

Nuosavo kapitalo apyvartumas — pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, ir nuosavo kapitalo metų pabaigoje santykis. Nuosavo kapitalo pelningumas — grynojo pelno nuostolių ir nuosavo kapitalo metų pabaigoje santykis. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis — produkcijos vertės ir tarpinio vartojimo skirtumas, pridėjus subsidijas ir atėmus gamybos mokesčius.

  • Verslo struktūra ir finansai - Oficialiosios statistikos portalas
  • Investicijų grąžos rodikliai.

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis apskaičiuojama taip: pardavimų pajamos, pridėjus kitos veiklos pajamas atėmus ilgalaikio turto pardavimo pajamaspridėjus kapitalizuotą produkciją, pridėjus atsargų pasikeitimą per metus, atėmus prekių ir paslaugų pirkimą, pridėjus subsidijas bei atėmus mokesčius gaminiams ir gamybai.

Samdomųjų darbuotojų skaičius — vidutinis metinis pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, kuriems įmonė moka atlyginimą, skaičius. Darbuotojai, dirbantys ne visą darbo dieną, įskaitomi neatsižvelgiant į dirbtą laiką ir į tai, ar jiems ši darbovietė yra pagrindinė, ar ne.

dvejetainiai variantai kiek sandorių per dieną

Turto pelningumas pagrindinių veiklos rodiklių prekyba pelno nuostolių prieš apmokestinimą ir turto metų pabaigoje santykis. Viso turto apyvartumas — pajamų, gautų pardavus prekes ir arba suteikus paslaugas, ir turto metų pabaigoje santykis, kuris parodo, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto piniginiam vienetui. Kitų statistinių rodiklių apibrėžtys atitinka m. Komisijos Reglamento EK Nr.