Naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai

Pasikeitė ir rinkos struktūra — sumenko monopolistų įtaka rinkoje, o prisijungimo prie tinklo galimybė daug kur tapo ekonominės veiklos dalimi. Vartotojai ir įmonės vis labiau remiasi prieigos prie duomenų ir interneto paslaugomis, o ne telefono ryšiu ir kitomis tradicinėmis ryšių paslaugomis.

Dėl šios raidos su tradiciniais telekomunikacijų operatoriais ėmė konkuruoti naujų rūšių rinkos dalyviai pvz. Tuo pačiu metu taip pat išaugo prisijungimo prie aukštos kokybės fiksuotojo ir belaidžio ryšio paklausa, nes atsirado ir išpopuliarėjo daugybė internetinių turinio paslaugų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterija, daiktų internetas, įrenginių tarpusavio ryšys M2M ir t.

Keitėsi ir elektroninių ryšių tinklai. Pagrindiniai pokyčiai šie: i pereinama naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai vien IP etf prekybos rodikliai, ii naudojamasi galimybėmis, kurias teikia nauja ir patobulinta pagrindinė tinklo infrastruktūra, tinkama beveik neribotam šviesolaidinių tinklų perdavimo pajėgumui, iii vykdoma fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų konvergencija, kad galutiniai paslaugų gavėjai vientisais paslaugų pasiūlymais galėtų naudotis nepriklausomai nuo buvimo vietos arba naudojamų įrenginių, ir iv rengiami naujoviški techniniai tinklo valdymo principai, ypač programinio valdymo tinklai ir tinklo funkcijų virtualizavimas.

Dėl naudojimo ir veikimo naujovių atsirado galiojančių taisyklių taikymo klausimų, kurių reikšmė veikiausiai didės vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu, todėl į juos turi būti atsižvelgta peržiūrint elektroninių ryšių reguliavimo sistemą.

Ši peržiūra turėtų būti atliekama atsižvelgiant į Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją 1. Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje pripažįstama skaitmeniniame sektoriuje vykstančių kardinalių pokyčių svarba ir pažymima, kad fiziniai asmenys ir įmonės turėtų nevaržomi naudotis internetu vykdoma veikla ir ją vykdyti sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Be to, Komisija pranešė,  m. Vykdydama šį įsipareigojimą ir laikydamasi geresnio reglamentavimo reikalavimų 2 Komisija atliko ex post vertinimą.

Ji įvertino Sąjungos reguliavimo sistemos veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, nuoseklumą bei ES pridėtinę vertę ir nustatė sritis, kuriose nenukrypstant nuo reguliavimo sistemos tikslų galimas supaprastinimas. Pasiūlymu taip pat papildomos galiojančios sektoriaus reguliavimo nuostatos. Siūlomos radijo spektro valdymo taisyklės grindžiamos dabartinėmis šios srities priemonėmis, visų pirma Sprendimu dėl radijo spektro Nr. Rinkos reguliavimo atžvilgiu pasiūlymai kaip ir galiojanti reguliavimo sistema grindžiami ES konkurencijos teisės principais.

Juo taip pat nustatomos priemonės, pavyzdžiui, tinklų diegimo geografinis tyrimas, kurias taikant galima gauti naudingos informacijos valstybės pagalbos teikimo tikslais, todėl jomis didinama šių dviejų politikos krypčių darna. Galutinių paslaugų gavėjų atžvilgiu pasiūlytos taisyklės papildo horizontaliuosius vartotojų apsaugos teisės aktus, nes viena vertus jomis reguliuojami specifiniai sektoriaus klausimai, o kita vertus jomis optimizuojamos dabartinės sektoriaus taisyklės, jei po  m.

Tokiu būdu pasiūlymas nedubliuojamas tose srityse, kuriose tinkamo lygmens apsaugą galutiniams paslaugų gavėjams galima užtikrinti vien tik horizontaliosiomis taisyklėmis. Sanglaudos politikos ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos yra svarbios šalinant ryšio spragas ten, kur reiškiasi rinkos nepakankamumas, todėl jos turi būti skiriamos taip, kad turimų išteklių nauda būtų kuo didesnė.

Jau 25-erius metus

Siekiant prisidėti prie šio tikslo, pasiūlyme numatytos tinkamos sąlygos privačiosioms investicijoms, kad viešuosius išteklius būtų galima sutelkti ten, kur jų labiausiai reikia. Pasiūlyme išlaikytas dabartinis elektroninių ryšių ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų politikos tarpusavio papildomumas, nes pasiūlymu užtikrinama, kad reguliavimo sistema nedarytų įtakos priemonėms, kurios pagal ES teisės aktus priimamos Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu siekiant bendrojo intereso tikslų, ypač susijusių su turinio reguliavimu ir audiovizualine politika.

Transliacijos signalų perdavimo reguliavimas yra atskiras nuo turinio reguliavimo, tačiau toks atskyrimas netrukdo atsižvelgti į jų tarpusavio sąsajas, ypač siekiant garantuoti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų įvairovę ir vartotojų apsaugą.

Visuotinė galimybė nevaržomai prisijungti prie tinklo Jei nėra visuotinės galimybės nevaržomai prisijungti prie itin aukšto pralaidumo tinklo, didelė žmogiškojo kapitalo dalis bendrojoje rinkoje lieka nepanaudota.

IŠMANIOS INFRASTRUKTŪROS SPRENDIMAI

Tai trukdo teritorinei sanglaudai ir kenkia įmonių gebėjimui veikti efektyviai ir teikti naujoviškas bei konkurencingas paslaugas. Galimybė prisijungti prie tinklo gali atlikti svarbią socialinę ir ekonominę funkciją siekiant išvengti izoliacijos bei gyventojų skaičiaus mažėjimo ir susieti periferinius regionus su centriniais Europos Sąjungos regionais.

Valstybėse narėse galimybės prisijungti prie tinklo labai skiriasi. Yra didelių skirtumų, kurių neįmanoma paaiškinti vien reljefo, gyventojų skaičiaus, bendrojo vidaus produkto arba perkamosios galios skirtumais ir kuriuos veikiau nulėmė skirtingi ankstesni ir dabartiniai politikos sprendimai. Jei ES nesiims veiksmų, kad būtų pasiektas atskiras reguliavimo sistemos tikslas — visuotinė galimybė nevaržomai prisijungti prie tinklo, šie skirtumai tik labiau įsisenės ir neigiamai veiks bendrąją rinką ir vartotojų interesus.

Nacionalinių reguliavimo institucijų kompetencijos suderinimas Institucinėje struktūroje yra galimybių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir valstybėms narėms veikti labai lanksčiai, todėl įmanoma reguliavimą organizuoti naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai, kad jis tiksliai atitiktų konkrečias nacionalines arba vietines aplinkybes.

Tačiau šios sistemos trūkumai išaiškėja tose srityse, kuriose būtinai reikia nuoseklumo arba kuriose nuoseklumas labiau atitiktų bendrus Europos interesus.

Kai kuriose reguliavimo srityse reikia laikytis labiau koordinuotų suderintų ES lygmens principų.

naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai dvejetainio pasirinkimo srautas

Tai pasiekti galima, inter alia, užtikrinus, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos EERRI veikloje dalyvaujančių nacionalinių reguliavimo institucijų, kuriomis paremta institucinė struktūra, užduotys būtų suderintos.

Derinant nacionalinių reguliavimo institucijų užduotis turėtų būti ne mažinamas jų politinis nepriklausomumas, o atvirkščiai — didinama jų apsauga nuo nurodinėjimo joms visais naujos kompetencijos klausimais. Radijo spektro klausimų suderinimas Kaip daugelis kitų išteklių, pavyzdžiui, numeriai ir iš dalies žemė, radijo spektras yra ribotas valstybėms narėms priklausantis išteklius, kurį valdant ir skiriant reikia atsižvelgti į nacionalines aplinkybes ir poreikius.

Tačiau patekimą į rinką Europos Sąjungoje reikia reguliuoti vienodžiau ir nuosekliau, kad būtų šalinamos kliūtys, atsirandančios dėl pernelyg skirtingų pavienių teisių naudotis radijo spektru, numeriais arba žeme suteikimo sąlygų. Nuoseklių ES lygmens taisyklių reikia tam, kad: i paslaugų naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai galėtų savo paslaugas teikti ir kitose valstybėse narėse; ii būtų sukurtas pakankamo rinkos masto efektas, kuriuo galėtų pasinaudoti suskubusios valstybės narės; iii būtų laiku suteikta prieiga prie naujausio belaidžio ryšio pajėgumo ir paslaugų, kuriuos turėdami ES piliečiai ir įmonės gautų skaitmeninės aplinkos, naujoviškų paslaugų ir taikomųjų sistemų naudą ir galėtų komerciškai plėtoti ir palaikyti skaitmeninės ekonomikos, palaipsniui virstančios mobiliąja ekonomika, kurioje radijo spektro politika atlieka svarbias funkcijas, pranašumus; iv atsiliekančios valstybės galėtų pasivyti pažangesniąsias ir dalyvautų bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, todėl pažangesnės valstybės narės galėtų dar labiau suaktyvinti piliečių ir komercinius mainus savo teritorijose, ir v visi radijo spektro naudotojai būtų nuosekliai traktuojami visoje Sąjungoje.

Kad naujų ir tobulesnių paslaugų, pavyzdžiui, 5G ryšio, rodikliais Europos Sąjunga pirmautų visame pasaulyje, įrangos gamintojams ir ryšių paslaugų teikėjams reikia pakankamo masto. Tam reikia vienodų techninių sąlygų ir ypač vidaus rinkos, kuri būtų plėtojama suderintomis kryptimis, kad stabiliai ir suderintai taikant taisykles būtų lengviau teikti paslaugas ir naudoti prietaisus.

Paslaugos Paslaugų sektoriuje konkuruoja vietiniai elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, prieigą prie tinklo ir paslaugas parduodantys paketais, ir pasauliniai virštinklinių paslaugų teikėjai, todėl dar labiau pagrįsta Europos Sąjungai imtis veiksmų siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Taip pat reikia imtis ES lygmens veiksmų, kuriais būtų mažinamas galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių suskaidymas, dėl kurio didėja tarpvalstybinių paslaugų teikėjų administracinės išlaidos ir kuris trukdo kurti naujoviškas paslaugas, todėl vartotojų apsaugos lygis visoje Sąjungoje nevienodas ir neoptimalus.

Juo daromi dabartinės reguliavimo sistemos tiksliniai pakeitimai, kuriais reaguojama į rinkos ir technologijų pokyčius, ypač į būtinybę Sąjungos lygmeniu spręsti itin aukšto pralaidumo tinklų diegimo ir naudojimosi jais klausimus, nes tokiais tinklais grindžiama visiškai veikianti skaitmeninė bendroji rinka.

Dėl prieigos reguliavimo pasakytina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir toliau bus įpareigotos užtikrinti, kad rinkos nepakankamumo problemos būtų sprendžiamos deramomis taisomosiomis priemonėmis ir kad reguliavimu būtų prisidedama prie bendrų politikos tikslų.

Čia siūlomose taisyklėse numatyta papildomų priemonių, kuriomis naudodamosi reguliavimo įstaigos spręstų dabartinius galimybės prisijungti prie tinklo uždavinius, tačiau tų priemonių naudojimo būdai priklausys nuo nacionalinių aplinkybių, kurias turės įvertinti reguliavimo įstaigos. Įgyvendinimo nuoseklumo reikia siekiant skatinti vidaus rinką, tačiau gauta įrodymų, kad reguliavimo reikalavimai įgyvendinami nenuosekliai, todėl yra priežasčių sustiprinti reguliavimo priežiūrą pasinaudojus didesniais EERRI įgaliojimais.

Radijo spektras taip pat yra Komisijos ir valstybių narių pasidalijamosios kompetencijos dalykas.

naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai apie iq pasirinkimo sandorius

Siūlomose taisyklėse numatyti bendrieji pagrindiniai reikalavimai, pagal kuriuos radijo spektras būtų nuosekliai valdomas visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms narėms palikta laisvė įgyvendinti ir taikyti nacionalines aplinkybes atitinkančius reikalavimus.

Atsižvelgiant į didelę tarptautinę radijo spektro valdymo reikšmę ir į platesnę jo įtaką vidaus rinkoje galimybei prisijungti prie tinklo, būtinos tam tikros Sąjungos naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai koordinavimo procedūros. Galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklėmis užtikrinamas visiškas suderinimas, nors padaryta tikslinių išimčių pavyzdžiui, dėl ilgiausio sutarties galiojimovis dėlto derinamos tik tos sritys, kuriose taikomas šis pasiūlymas.

Be to, pasirinkus teisinę direktyvos formą, valstybėms narėms liks tam tikros laisvės įgyvendinimą derinti pagal savo nacionalinės teisės aktus. Kiekvienoje iš šių direktyvų yra priemonių, taikomų elektroninių ryšių tinklų operatoriams ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjams. Peržiūra suteikia galimybę supaprastinti dabartinę struktūrą, kad laikantis reglamentavimo kokybės tikslų ji taptų nuoseklesnė ir prieinamesnė. Be to, peržiūra suteikia galimybę pritaikyti struktūrą atsižvelgiant į naują tikrovę rinkoje, kurioje ryšio paslaugų teikimas nebesiejamas su tinklų teikimu.

Pagrindiniai konkretūs šios sistemos tikslai — skatinti konkurenciją, kurti vidaus rinką ir propaguoti galutinių paslaugų gavėjų interesus — ir toliau aktualūs, vis dėlto vertėtų peržiūrėti reglamentavimo sistemą, kad būtų sprendžiami klausimai, susiję su didėjančiu poreikiu turėti daugiau galimybių prisijungti prie tinklo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, ir būtų optimizuotos nuostatos atsižvelgiant į technologijų pokyčius.

Čia pateikiamas pagal konkrečius vertinimo kriterijus suskirstytas sužinotų faktų apibendrinimas.

Energijos poreikių prognozavimo metodai Inga Konstantinavičiūtė, Vaclovas Miškinis, Aistija Vaišnorienė, Tomas Deveikis, Jonas Vaišnys Knygoje analizuojamos dabartinės ekonomikos ir energetikos sektorių plėtros tendencijos bei šiuolaikinės energijos poreikių prognozavimo metodikos. Leidinyje pateikiama informacija praktiškai pritaikoma ne tik sprendžiant energetikos plėtros ilgalaikio planavimo, bet ir nacionalinės energetikos strategijos rengimo ir įgyvendinimo klausimus, tokius kaip: energijos gamybos, tiekimo, transportavimo ar suvartojimo prognozavimo bei planavimo. General Differential Equations for the Calculation of the Displacement and Slope in the Cantilever and Simply Supported Overhanging Beams Audrius Jutas, Saulius Diliūnas This book discusses a technique for calculating the slope and displacement in the cantilever and simply supported one-sided overhanging beams.

Apskritai vertinimas parodė, kad konkretūs reguliavimo sistemos tikslai — skatinti konkurenciją, kurti bendrąją rinką ir saugoti vartotojų interesus — yra svarbūs kaip anksčiau; vis dėlto bendrosios rinkos tikslo svarba padidėjusi. Veiksminga ir subalansuota konkurencija yra efektyvaus investavimo veiksnys, skatinantis vidaus rinkos plėtrą.

Ji naudinga galutiniams paslaugų gavėjams, nes konkuruojant diegiamos inovacijos, duodančios didžiausią naudą pasirinkimo, kainos ir kokybės atžvilgiais. Tuo pačiu metu išaiškėjo, kad galimybė prisijungti prie tinklo yra esminė skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos, grindžiamų technologijų pokyčiais ir vartotojų bei rinkos paklausos raida, varomoji jėga, todėl tokia galimybė yra ypač svarbi tam, kad J.

Junckerio vadovaujama Komisija įvykdytų politinį įsipareigojimą sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Todėl būtina apsvarstyti, kaip patikslinti dabartinius politikos tikslus ir reguliavimo priemones, kad jie ir toliau būtų tinkami atsižvelgiant į infrastruktūros diegimą, suderintą su būsimais poreikiais, ir į platų naudojimąsi atitinkamomis prisijungimo prie tinklo paslaugomis.

Projekto valdymas nuo A iki Z

Daugelyje sričių reguliavimas aktualus tiek pat arba net daugiau kaip  m. Pavyzdžiui, dėl rinkos pokyčių tenka suabejoti tam tikrų konkrečių universaliosios paslaugos taisyklių elementų aktualumu, tačiau socialinių garantijų, kuriomis užtikrinamas visų piliečių įtraukimas į išplėtotą skaitmeninę visuomenę, sampratos svarba bendrojoje skaitmeninėje rinkoje tik didėja. Tam tikros galutinių paslaugų gavėjų apsaugos nuostatos turėtų būti panašiai patikslintos atsižvelgiant į technologijų, rinkos arba teisės aktų pokyčius, tačiau pagrindiniai galutinių paslaugų gavėjų apsaugos poreikiai, į kuriuos reaguojant parengtos tos nuostatos, ir toliau aktualūs, o jų konkretūs tikslai išlieka esminiai.

Pripažįstama, kad reguliavimo sistema buvo veiksminga siekiant sukurti konkurencingą sektorių. Konkurencija savo ruožtu davė didelės naudos galutiniams paslaugų gavėjams, pavyzdžiui, bazinis plačiajuostis ryšys prieinamas daugeliui, kainos gerokai sumažėjusios, o pasirinkimas didesnis.

  • Мы нашли вас по чистой случайности, но ведь могут быть и многие другие, кто хотел бы услышать о Великих.
  • Geriausios knygos apie prekybos strategiją

Konkurenciją padidinti padėjo visų pirma prieigos ir radijo spektro reguliavimas, taip pat patekimo į rinką nuostatos. Vis dėlto prieigos reguliavimas konkurenciją skatino labiau paslaugų, bet ne tinklo, kanados pasirinkimo sandorių brokeris — į itin aukšto pralaidumo tinklus investuota, tačiau investavimas visose valstybėse narėse nevyko viešosios politikos darbotvarkėse suplanuotais ir būsimus poreikius atitinkančiais tempais.

Didelės radijo spektro dalies paskyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui yra reikšmingas laimėjimas, tačiau svarbu pažymėti, kad radijo spektro valdymo pažanga neatitiko ankstesnės peržiūros lūkesčių, todėl 4G ryšio tinklų diegimas ir naudojimasis jais vėlavo ir buvo nevientisas.

Pastangos pasiekti bendrosios rinkos tikslą davė palyginti menkų rezultatų. Iš dalies užtikrinamas reguliavimo nuoseklumas daro įtaką tarpvalstybinių naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai teikėjų veiklai ir mažina sąlygų nuspėjamumą visiems operatoriams ir jų investuotojams.

Pagal dabartinę reguliavimo sistemą suderinta labai mažai nacionalinėms reguliavimo institucijoms, atsakingoms už ex ante rinkos reguliavimą, suteiktos kompetencijos sričių, o valstybės narės gali pagal reguliavimo sistemą skirti užduotis kitoms institucijoms, neatitinkančioms tokių pačių nepriklausomumo reikalavimų. Todėl esama skirtumų, nes visos 28 nacionalinės reguliavimo institucijos, kurios yra EERRI narės, turi tik vieną bendrą funkciją — vykdyti ex ante rinkos reguliavimą.

Dar svarbiau tai, kad taikant turimas bendradarbiavimo ir nuoseklumo priemones susiklostė tokios aplinkybės, kad ne visuomet laikytasi naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai reguliavimo sprendimų, o tai paveikė galutinių paslaugų gavėjų rezultatus. Taikant dabartinę valdymo struktūrą vykdomi ES lygmens nuoseklumo patikrinimai padeda gerinti prieigos reguliavimo visoje ES nuspėjamumą, tačiau jų įtaka taisomųjų reguliavimo priemonių projektams labai ribota.

Panašiai neigiamai galutinius paslaugų gavėjus paveikė radijo spektro valdymo nuoseklumo stygius ir institucinės struktūros, kuri būtų koordinavusi radijo spektro skirstymą, nebuvimas, todėl daugelyje ES dalių buvo vėluojama, pavyzdžiui, diegti 4G ryšį.

Taikant reguliavimo sistemą galutinių paslaugų gavėjų apsaugos ir socialinių garantijų užtikrinimo universaliosios paslaugos tikslais pasiekta didelių laimėjimų, tačiau vartotojų lūkesčių tenkinimo pažanga palyginti lėta.

naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos atsisiųsti nemokamai pajamų mokesčio išskaičiavimas iš nekvalifikuotų akcijų pasirinkimo sandorių

Išaiškėjo ir tai, kad ne visos konkretiems sektoriams numatytos galutinių paslaugų gavėjų apsaugos nuostatos atitinka paskirtį atsižvelgiant į technologijų, rinkos ir apskritai teisės aktų pokyčius. Tiksliai apskaičiuoti išlaidas neįmanoma, tačiau vertinimas parodė, kad reguliavimo sistemos nauda, kurią gauna dauguma operatorių, galutinių paslaugų gavėjų ir visa visuomenė, yra kur kas didesnė už tos sistemos įgyvendinimo išlaidas.

Tam tikro laipsnio sudėtingumas gali būti būtinas siekiant užtikrinti tikslų intervencinių priemonių suderinimą pavyzdžiui, deramą prieigos reguliavimątačiau nustatyta sričių, kuriose administracinė našta galėtų būti sumažinta be žalos nuostatų veiksmingumui, o kai kuriais atvejais tų priemonių veiksmingumas net padidėtų.

Pavyzdžiui, ex ante rinkos reguliavimo ciklai galėtų būti ilgesni, taisomųjų priemonių nustatymo skambučių užbaigimo rinkose procedūros galėtų būti paprastesnės, tam tikros tarpusavyje sutampančios vartotojų apsaugos nuostatos galėtų būti optimizuotos.

ES pridėtinė vertė. Reguliavimo sistema padėjo bendrojoje rinkoje užtikrinti tokią konkurenciją, kokia tam tikru mastu būtų buvusi neįmanoma arba mažai tikėtina nacionaliniu lygmeniu. Ją taikant suvienodinta nacionalinė sektoriaus reguliavimo praktika ir visoje Europos Sąjungoje populiarinti geriausi reguliavimo pavyzdžiai, tiesa, nevienodai sėkmingai konkrečiose reguliavimo srityse. ES priemonės taip pat padėjo užtikrinti, nors ir nevienodą, tačiau platesnę galutinių paslaugų gavėjų apsaugą, nei būtų buvę įmanoma be tų priemonių.

Politikos tikslų siekta įvairiomis elektroninių ryšių reguliavimo sistemos priemonėmis, kurios taikomos sustiprino viena kitos poveikį.

Vis dėlto ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į šiuos klausimus, kilusius atliekant peržiūrą: i į reguliavimą, kuriuo siekiama skatinti konkurencingą tinklų plėtrą, ir ii į sektoriuje taikomas ES finansavimo ir valstybės pagalbos taisykles, taip pat į tam tikrų specialių sektoriaus nuostatų ir horizontaliųjų teisės aktų dėl vartotojų interesų galimą sutapimą. Konsultuojantis bendrai įvertinta dabartinė reguliavimo sistema ir išsamiai įvertinti bei peržiūrėti konkretūs tos sistemos elementai: i prieigos prie tinklų reguliavimas, ii radijo spektro valdymas ir belaidžio prisijungimo galimybės, iii specialus sektoriaus reguliavimas, taikomas elektroninių ryšių paslaugoms, iv universaliosios paslaugos taisyklės ir v institucinė struktūra ir valdymas.

Karjera FIMA — pirmaujanti išmanios infrastruktūros sprendimų kompanija Baltijos jūros šalių regione, beveik 30 metų dalyvaujanti reikšmingiausiuose viešosios ir privačios infrastruktūros modernizavimo projektuose. Taikydami technologines inovacijas, siūlome informacinių ryšių ir technologijų, saugos, automatikos, pastatų infrastruktūros, transportui ir energetikai skirtus sprendimus; įgyvendiname kompleksinius projektus, skirtus miestų infrastruktūrai, transporto, geležinkelių, energetikos ir kitiems sektoriams. FIMA veiklos principas — integruojant pažangias sistemas, įrangą ir technologijas, kurti konkretiems poreikiams pritaikytus efektyvius ir naudingus sprendimus.

Plačiai ir visapusiškai konsultuojantis gauta daug duomenų iš vartotojų, elektroninių ryšių tinklų operatorių ir paslaugų teikėjų, nacionalinių ir ES operatorių asociacijų, pilietinės visuomenės organizacijų, transliuotojų, technologijų tiekėjų, interneto ir elektroninių paslaugų teikėjų, nuo galimybės prisijungti prie tinklo priklausomų įmonių, platesnės skaitmeninės ekonomikos subjektų, visų lygmenų nacionalinių institucijų, nacionalinių reguliavimo institucijų ir suinteresuotųjų šalių.

Duomenų pateikė politikos priemonių veikiamos suinteresuotosios šalys, tokias priemones įgyvendinti įpareigotos šalys ir apie suinteresuotumą politika pareiškusios šalys.